Gennemsigtig grafik, der blot skaber afstand
Banner
Oversigt
 Søg
 

Bevillinger

Oversigt over de institutioner, der har fået bevilget penge fra EIIL.
Emne  Institution - [2001]
Interkulturel kompetenceudvikling på Ungdomsuddannelsesområdet - inspirationsbesøg på såvel danske som udenlandske erhvervsskoler (fx Irland, Spanien, Tyskland, Frankrig, Skotland, Sydafrika, Australien, USA).

Formål er at udvikle et fælles, koordineret program til eleverne på hg og hh på handelsskolerne i Haderslev, Ribe, Tønder, Lemvig, Nyborg-Kerteminde, Vestfyns HS, Vestjysk HS og Handelsgym., Ringkjøbing HS og Handelsgym. og erhvervsskolerne i Grindsted og Nakskov

Skanderborg-Odder Handelsskole

De involverede skolers internationaliseringsprogram er i foråret 2003 præsenteret på tre konferencer.

Yderligere information hos Lars Andersen
Skanderborg-Odder Handelsskole
Højvangens Torv 2, 8660 Skanderborg

The Lecture in the Changeable Classroom - det årlige EGIN lærerseminar. 

Afholdes i DK for anden gang.

EGIN årlige lærerseminar er et transnationalt netværksarrangement med deltagelse af undervisere inden for Medie- og Kommunikationsuddannelserne fra Europa.

Roskilde Tekniske Skole

Se EGIN-hjemmeside

E-learning i et kreativt læringssystem - studietur til Holland og USA.

Formålet med E-learning er at kunne tilgodese elevernes/virksomhedernes behov for fx forskellige undervisnings- og arbejdsmetoder, selvevaluering, højere kvalitet i læringsprocesser, større fleksibilitet i undervisningen m.v.

EUC-Midt
Nye modeller for virksomhedsinddragelse - studietur til Lycée Lazare de Schwendi i Colmar, Frankrig.

Formålet er at studere de franske samarbejdsmodeller vedr. skole-virksomhed. Fx partnerskab mellem skole og virksomhed, hvor virksomheden formulerer arbejdsopgaver, stiller know-how til rådighed, sponsorerer udstyr, foretager kvalitetskontrol af elevernes produktion osv.

FagHøjskolen

Resultatformidling: Se artiklen "Én på opleveren" i DTL-nyt nr. 2, 2002

Kompetencevurdering i Norge - studietur til Voksenopplæringsinstituttet (VOX) og et eller flere servicecentre i Akershus fylkeskommune.

Formålet er at indhente viden om og erfaringer med vurdering af og dokumentation for kompetencer, som ikke nødvendigvis er erhvervet i det traditionelle uddannelsessystem. Studieturen skal give inspiration og viden til udviklingsarbejdet i f.m. den individuelle kompetencevurdering i GVU og FVU samt generelt i forhold til helhedsvurderingen af eud-elever.

Aarhus tekniske Skole

Resultatformidling: Læs artikel (pdf-format)

Emne

Institution - [2002] 

På sporet af en metodik for lærere og elever til håndtering af videnssamfundets kompleksitet (studierejse til Amerika og Norge).

Formålet med projektet er at undersøge de muligheder det amerikanske Creative Learning Systems (CLS) har i forbindelse med implementering af intensionerne i Reform 2000, specielt i forbindelse med læreprocesser i grupper, samarbejdskultur, egenmotivation og IKT og endvidere at undersøge og klarlægge mulighederne for at indpasse CLS i en dansk erhvervsskoletradition, og i forbindelse hermed at udgive en CD-ROM-præsentation af resultaterne og endelig formidle CLS-mulig-heden i DK ved etablering af et netværk for videreformidling og erfa-udveksling på erhvervsskolerne.

CEU-Kolding

Resultatformidling: Se rapport Studietur til USA

Inspiration fra australsk til dansk eud (studierejse til Australien og resultatformidling).

Studierejsens formål er at observere australsk EUD-praksis på flere planer, at afdække relationerne mellem EUD-udbyderne og -rekvirenterne i forhold til VVS, men relevant og eksemplarisk for alle brancher og uddannelses-/jobområder, at mødes med EUD-nøglepersoner på delstats- og centralregeringsplan og i dialog med disse at afdække deres opfattelse af styrke og svagheder ved det australske kompetencestandard baserede system og i forhold til AQF-rammen samt organisere og formidle resultaterne til relevante danske fora.

Faghøjskolen

Resultatformidling: Se artiklen "Ansættelighed - et kompetencebegreb for morgendagens arbejdsplads" i DTL&LvA  nr. 05/2003 samt artiklen "Kompetencebaseret EUD" i DTL&LvA nr. 06/2003.

Studietur til The Skills Show i Manchester.

Formålet er at indhente inspiration og viden med henblik på at etablere et fælles Danmarks Mesterskab, der sætter fokus på erhvervsuddannelserne og forbedrer rekrutteringen til dem.

Der bliver udarbejdet en synteserapport indeholdende en foreløbig konklusion om mulighederne for at overføre erfaringer til et dansk erhvervsuddannelsesshow.

DK-Skills

Resultatformidling: Se rapporten Studietur til SkillCity for faglige udvalg og skoler (pdf)

Det modulopbyggede erhvervsuddannelsessystem i Holland (studietur).

Formålet med studieturen er at studere det merkantile erhvervsuddannelsessystem i praksis og få nye vinkler på og inspiration til udviklingen af vekseluddannelsesprincippet i Danmark.

Det faglige Udvalg for Engroshandelsuddannelserne

Resultatformidling:Artikel om studieturen har været bragt i u-info 2/2002 (Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet - hjemmeside)

Kvalificering af erhvervsskolernes arbejde med den personlige uddannelsesplan - herunder udvikling af nye, supplerende kompetencer for lærere/kontaktlærere (studietur til Skotland).

Formålet med studieturen er at inddrage erfaringer med brug af tutorer i forbindelse med undervisning og vejledning. På Inverness College og Anniesland College er der de seneste år høstet erfaringer med transformering af lærerrollen fra traditionel underviser til en bredere funderet tutor.

Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

Resultatformidling: Se rapport fra studietur(pdf) og artikel(pdf)

Se artiklen "Viser Skotland vejen?" i Handelsskolen nr. 11, 2002

 

Emne

Institution - [2002] 

Studietur til Tyskland i forbindelse med en ansøgning til et Leonardo pilotprojekt om on-line-learning i erhvervsuddannelserne.

Formålet med besøget hos en partner i Tyskland er at få indblik i deres praksis og erfaringer omkring on-line-learning, og endvidere at få skabt en fælles forståelse omkring projektets mål og indhold.
Endvidere udbygge og udvikle on-line-learning til at være en del af den daglige undervisningspraksis for elever/studerende i erhvervsuddannelserne med henblik på at få defineret fælles mål og udviklet en "europæisk" e-learning pædagogik

Vitus Bering, CVU
Hjemtagning af erfaringer med mix-undervisning ved en studietur til Californien.

Formålet er at besøge nogle af de fremmeste undervisningsinstutioner inden for ungdomsuddannelsesundervisning med henblik på at få afdækket erfaringer med "blended delivery". Studierejsen til Californien vil muliggøre, at skolen ikke bruger energi på at opfinde eller afprøve modeller, som andre allerede har gjort erfaringer med, og som er en del af deres undervisningsprogram. Hjemtagningen af de amerikanske erfaringer skal lette fasen med udredning af allerede høstede erfaringer inden den egentlige modeludvikling finder sted.
Aktiviteten kan ses som et ekstraordinært tiltag under et andet projekt initieret af Undervisningsministeriet: Konceptudvikling af Mix-undervisning.

TietgenSkolen

Resultatformidling: Se artiklen "Mix-undervisning i Californien" i Handelsskolen nr. 12, 2004

Emne Institution - [2003]
Studierejse til New York i forbindelse med projektet "De mange intelligenser og læringsstile i praksis".

Studierejsens formål er at præsentere en pædagogisk praksis på flere forskellige institutions- og skoletyper, hvor man har erhvervet sig en særlig ekspertise i at omsætte Howard Gardners teorier om Multiple Intelligenser (MI) til pædagogik.

EUC Sjælland, Haslev afd.

Resultatformidling: Se rapport fra studierejse (pdf) og artikel (pdf)

Studierejse til Australien i forbindelse med projektet "Læringsmiljø - Tekniske skoler i Australien".

En undersøgelse af, hvad der gøres på australske tekniske skoler for konstant at fastholde og udvikle den høje grad af motivation, der præger deres studie- og læringsmiljø. 

TEC, Lyngby afd.

Resultatformidling: Se rapport fra studierejse(pdf) 

Se artiklerne "Generationskløft i det australske uddannelsessystem" og "Yngre generationer vælger erhvervsskolen fra" i erhvervsskolelæreren nr. 9, 2004

Studierejse til London vedr. "Afklaring af realkompetencer i Grundlæggende Voksenuddannelse".

Aktiviteten har til formål at fremme en praksisnær afklaring af realkompetencer inden for GVU på handelsskolerne.

TietgenSkolen

Resultatformidling: se www.vdi.dk

 

Emne Institution - [2003] 
Deltagelse i ledelsesseminar i Örebro om skole-, personale- og ledelsesudvikl. på teknisk skole.   Holstebro Tekniske Skole

Resultatformidling: Se artiklen "Er der behov for fornyelse af eud?" i Magasinet Erhvervsskolen.dk nr. 2, juni 2004.

Studietur til Holland for at studere integration i det hollandske uddannelsessystem m.h.p. efterfølgende at implementere erfaringerne i udviklingen af hg. Niels Brock

Resultatformidling: Se rapporten "Studietur til Holland": http://www.nhholch.dk/amsterdamrapport.htm

se artiklen "Integration i de hollandske ungdomsuddannelser" i Handelsskolen nr. 3, 2004

Deltagelse i kursus og konference (okt. 03) i Oslo om norsk realkompetenceprojekt DEL

Resultatformidling: Se rapporten "Realkompetanse" Rapport fra deltagelse i konference om det norske realkompetenceprojekt (pdf)

Invitation af to amerikanske gæsteforelæsere til seminaret: Amerikanske billeder af det virtuelle læringsrum   TEC

Resultatformidling: Se artiklerne
Fjernundervisning kommer tættere på den enkelte elev (pdf) og Fjernundervisning kommer tættere på den enkelte elev  (pdf)

Studietur til Tyskland, Schweiz og Italien for at studere anvendelsen af digital video i læring for elever, der har problemer med læsning og skrivning Skive tekniske skole

Resultatformidling: Se rapporten

Emne  Institution - [2004]
Studierejse til Estland for at studere den estiske eud-reform ved møder med relevante netværkspersoner, EUD-institutioner og EUD-interessenter. TEC, Gladsaxe

Resultatformidling: Se rapporten Estisk for begyndere (pdf)

Se artiklen "Estisk for begyndere" i erhvervsskolelæreren nr. 9, 2004

Studietur til Canada for at øge graden af international virtualitet og integration i IT-undervisningen på hg og hhx. Niels Brock, Jul. Thomsens Plads

Resultatformidling: Artikel til internt medarbejderblad samt på skolens intranet

Rejse til CEDEFOP i Thessaloniki i forbindelse med opbygning af en national hjemmeside. Som led i DELs arbejde som national koordinator i CEDEFOP's TT-net netværk. DEL

Resultatformidling: Se TT-net website: http://www.ttnet.delud.dk/

Studierejse til Australien for at hente information, viden, observation og diskussion med aktører i det australske erhvervsudd.system og derigennem kvalificere arbejdet med realkompetencevurdering i de danske erhvervsuddannelser. DEL

Resultatformidling: Se rapporten

Midler til afholdelse af en fælles konference DEL/Malmö Högskola med fokus på de internationale aspekter og internationalisering i læreruddannelse og erhvervsuddannelserne. DEL

Resultatformidling: Se artikel (word)
Se rapport (word), bilag til rapport (word),
bilag (swot-analyse) (word)

Studierejse til USA m.h.p. at samle viden om pæd. områder for at kunne agere i multikulturelle læringsrum og for metodisk at kunne tilrettelægge læringen/undervisningen. Vestfyns Handelsskole

Konference udbudt nov. 2004: 'På vej mod demokrati i klasseværelset'.

Besøg af to gæstelærere fra Limerick University EUC Nordvestsjælland

Resultatformidling: Gæstelærerundervisning + Engelsklærerseminar 

Gode eksempler fra Holland og Sverige på organisering, undervisning i OLC og innovation.

(Implementering af Læringscenter på hg)

Bornholms Erhvervsskole
Emne Institution - [2004]
Rejse til Omaha, Nebraska.
Interaktiv læring - på vej mod bedre praksis.
Roskilde Handelsskole

Resultatformidling: Se artiklen  'Blackboard i Nebraska'

Frafaldselev? Nej tag chancen og bliv mesterkok.

Besøg i England.
EUC Midt
Studierejse til Storbritanien vedr. lærerstandarder. DEL

Resultatformidling: Se rapport FENTO - en standard for erhvervsskolelærere og læreruddannelse, 2005 (pdf)

Studietur til USA m.h.p.deltagelse i SALON-konference. Svendborg Erhvervsskole

Resultatformidling: Se rapport Udvikling af dekorationsmalerfaget (word). Se også kursustilbud Grundlæggende Trompe L'oeil d. 17.-21.10.2005 (pdf)
Artiklen "Illusion for fuld skrue" i 'MALEREN', medlemsblad for malerforbundet i Danmark nr. 4, 2006, Artiklen "Illusioner til alle" i 'MALEREN', medlemsblad for malerforbundet i Danmark nr. 2, 2007.
Artiklen "Schyy! - Hør murene kan tale" i Danske Malermestres blad "DeFarver".

Emne Institution - [2005]
Indhentning af ny viden til videre eksperiment med Skole Baserede Virksomheder på Handelsskolens Grunduddannelse Århus Købmandsskole

Resultatformidling: Se rapporten
 
Studierejse som praktisk intra- og interkulturel kompetenceudviklingsaktivitet for TS/AMU-lærere samt for andre aktører inden for Håndværk og Teknik med det formål at forebygge frafald på skolerne og på læreplads/job på arbejdsmarkedet Odense Tekniske Skole
Oplevelsesøkonomi - en ny vinkel på iværksætterkulturen på Køge Handelsskole Køge Handelsskole

Resultatformidling: Se artiklen "Oplevelsesøkonomi - indtryk fra Orlando" i Handelsskolen nr. 3, 2006.
Desuden fremlæggelse af resultater i tema-workshop på Undervisningsministeriets FoU-konference i 2006
Studie- og kontaktbesøg i Storbritannien med henblik på at få et indblik i erhvervsuddannelsessystemet i England inden for autouddannelsen Odense Tekniske Skole

Resultatformidling: Se artikel AutoVidencenter Fyn på studietur i England

Se også artikel i Motormagasinet nr. 41, 2005
Læringsprocesser i håndværk - kompetenceudvikling gennem træhusbygning

Studierejse til Canada
Odense Tekniske Skole [Syddansk Erhvervsskole]

Resultatformidling: Se rapport Læringsprocesser i håndværk - kompetenceudvikling i træhusbyggeri, januar 2009

PP-serie: "Log-building. En pædagogisk udfordring." (dec. 2008)

Se kronik i Fyens Stiftstidende d. 16. august 2009: "Mødet med Pat Wolfe".
Studierejse til Boston - erfaringer i forbindelse med indførelse af e-learning i IT-uddannelserne TEC

Resultatformidling: Se rapport Besøg på Howard Community College, september 2005
Oplæg på seminar om e-læring d. 8. maj 2006 (Cirius)
Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser inden for Bygge & Anlæg - set gennem en betragtning af de nye tyske svendeprøver DEL

Resultatformidling: Oplæg på DEL-konference for Faglige Udvalg d. 1.12.05 og på FoU-konferencen 26.01.2006.
Se folderen "Inspiration til internationalisering", nov. 2005
Emne Institution - [2005]
Kontakt - Kompetence - Kvalitet
Hvordan arbejder frisør- og kosmetikerafdelinger på tekniske skoler i UK med begrebet CPD - Continuing Personal Development
TEC
Kompetencebaseret EUD-undervisning i Irland.
Fordele og ulemper ved det kompetencebaserede system
TEC

Resultatformidling: Se rapport: EIIL-støttet rejse til Irland (pdf)
IAEVG Conference 2005: Careers in Context: New Challenges and Tasks for Guidance and Coulselling.

Konference i Lissabon. Indsamle ny vejledningsfaglig viden.

DEL
 
Resultatformidling: Se rapport: Lissabon-rapport
Ung Start - en inspirationstur til iværksættermiljøet i Tampere i Finland.

Indhente viden og erfaringer med at udvikle iværksættermiljø i et traditionelt uddannelsessystem.

CEU Kolding
Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser inden for metalfag
Studierejse til Bonn - tyske svendeprøver.


I tilknytning til tidligere bevilling: "Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser inden for Bygge & Anlæg - set gennem en betragtning af de nye tyske svendeprøver"
DEL

Resultatformidling - se ovenfor [2005] - "Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser inden for Bygge & Anlæg...."
International erhvervspædagogisk konference, artikler og engelsksproget antologi.

Diskutere og formidle aktuelle resultater af europæisk forskning indenfor EUD

DPU

Konferencen Divergence and Convergence in Education and Work (august 2008). Se papers m.m.
Se artiklerne "Divergens eller konvergens" (Handelsskolen nr. 9, 2006) og "Bliver uddannelserne mere ens eller mere forskellige ?" (erhvervsskolelæreren nr. 11, 2006)
Emne Institution - [2006]
Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser. Nye perspektiver gennem ekspertiseudveksling. DEL

Resultatformidling: Se konferenceprogrammet "International ekspertiseudveksling" (konference på Grundfos Center, 01.06.2006). Se også folderen "International ekspertiseudveksling. Resultater fra et tysk ekspertbesøg i Danmark", nov. 2006.
Der er ligeledes formidlet på konferencen "Klædt på til globale udfordringer" - DEL-konference for de faglige udvalg d. 01.12.06 - se program
Indsatser for at fastholde elever i deres uddannelse

Besøg for 9 personer Walker Technology College i Newcastle i oktober 2006

EUC Midt

Resultatformidling: Se artikel: "Walker Technology College; konservativ og innovativ på samme tid", 2007
Inspiration fra Australien til de danske erhvervsuddannelser

Besøg på udvalgte high schools i Queensland, Australien i efteråret 2006.

EUC Nordvestsjælland

Resultatformidling: Se rapport: Rapport fra studietur til Brisbane i Australien 6.-15. okt. 2006
PriceBabson - Symposium for Entrepreneurship Educators

Besøg af to personer til Babson College i Massachuset, USA i maj - juni 2006
Århus Købmandsskole

Resultatformidling: Se rapport og artikel: Price-Babson-symposium, 2007/2008
Hollandske erfaringer med at motivere og fastholde flygtninge og indvandrere i uddannelse DEL og Byggeriets Uddannelser


Resultatformidling: Se rapport: Fra "training factory" til "career center" Om fastholdelse af eleverne i erhvervsuddannelserne i Holland og artikel: X-stream Learning

Emne Institution - [2006]
Den polske blikkenslager

En undersøgelse af stærke/innovative sider i et østeuropæsik EUD-system.
Besøg på tekniske skoler og i byggevirksomheder i Polen.
TEC, Gladsaxe

Resultatformidling: Se artikel: Den polske blikkenslager
'Vejlederen', dec. 2007
Global learning - kommunikation, samarbejde og kultur

Virtuelt elevsamarbejde mellem amerikanske og danske elever med LMS, Elluminate og podcasting

Studietur til Texas.

Roskilde Handelsskole

Resultatformidling: Se artikel: TEXAS - virtuelt samarbejde
Se også: http://www.rhs.dk/index.action?menuId=10256
Innovations- og udviklingsaktiviteter for regionens fødevarevirksomheder

Videnhjemtagning vedr. fremtidens mad på sygehuse/institutioner; uddannelsesudvikling og lærerkvalificering i relation hertil.

Rejse til England.

Erhvervsskolerne Aars

Resultatformidling: Se rapport: Innovations- og udviklingsaktiviteter i forhold til kompetenceudvikling. Besøg på Leeds Thomas-Danby, forår 2007

Se artikel
Kapacitetsopbygning til øgning af antallet af elever i praktik i udlandet (EUD)

Studietur til Tyskland og Portugal

Odense tekniske Skole

Resultatformidling: Se rapport og artikel: Det globale i det lokale, 2007
Værktøjer og pædagogiske metoder til integration af e-læring i erhvervsuddannelserne

Studiebesøg på skotske uddannelses-institutioner samt netværksmøder

Erhvervsskolernes netværk for udvikling v/HFI

Resultatformidling: Se rapport: Værktøjer og pædagogiske metoder til integraton af e-læring i eud, studietur april 2007
Emne Institution - [2007]
Den tyske autoriserede træneruddannelse AEVO - Perspektivering af uddannelsen til danske behov

Deltagelse i den tyske træneruddannelse (Bonn)
DEL

Resultatformidling: se rapport: Den tyske oplæreruddannelse i praksis - observationer gennem personlig deltagelse, marts 2007
Anvendelse af Low fidelity simulatorer i færdsels- trafiksikkerheds- og trafikadfærdsundervisning

Studietur til USA
EUC Vest i samarbejde med Transporterhvervets UddannelsesRåd

Resultatformidling: se artikel Lastbilsimulatorer i undervisningen af chauffører, 08.02.2008
Den attraktive erhvervsuddannelse - eksemplet elektriker

Besøg på IBEW NECA m.m. i Chicago
TEC

Resultatformidling: se rapport Den attraktive håndværker - eksemplet elektriker, maj 2008.
Se også artiklen "Praktikophold i udlandet sætter uddannelse i perspektiv" i Magasinet Erhvervsskolen.dk 3:2008
International Pod-casting og integration af digitale medier på HG på Niels Brocks EUD

Besøg på to engelske skoler

Niels Brock 
Studierejse vedr. eventcatering - med henblik på at afdække de særlige forhold, der gør sig gældende inden for eventcatering-branchen i England Uddannelsescentret i Roskilde, Slagteriskolen
Innovativt uddannelsesmiljø - X-stream Learning - ny pædagogisk tilgang i samspillet mellem skole og virksomhed

Studietur til Friesland College i Holland (maj 2007)

DEL
Emne Institution - [2007]

Mentor - en rolle i konstant udvikling

Studietur til Wales, forår 2008

TEC Frederiksberg

Resultatformidling: se artikel "Elev-mentorer KAN noget andet" (erhvervsskolelæreren nr. 6/2008) og rapporten Mentor - en rolle i udvikling

E-læring til den globale praktikplads

Besøg på Western Sydney Institute (WSI) (januar 2008)

Aalborg Handelsskole

Resultatformidling: se rapport E-læring til den globale praktikplads, august 2008

Studierejse til USA i f.m. projektet "Succeshistorier - forældre i uddannelse"

CPH West

Inspiration til udviklingsprogrammet: Innovation og iværksætteri i EUD

Rejse til Massachusett og Boston, okt. 2007
DEL

Resultatformidling: se rapport Inspiration til udviklingsprogrammet: Innovation og iværksætteri i EUD. Rejse til Massachusett og Boston, oktober 2007
Emne Institution - [2008]
 

På sporet af Jan Comenius: EUD i Tjekkiet og Slovakiet

TEC, Gladsaxe
Resultatformidling: se artikel i 'danske ERHVERVSSKOLER', august 2009

Den gode hverdagsmad

Hvordan modtages den gode danske hverdagsmad af mennesker med anden etnisk/kulturel baggrund end dansk. Studierejse til verdensudstillingen i Zaragoza, Spanien, august 2008

Kokkeskolen i Nordsjælland

Resultatformidling: se artikel "Den gode hverdagsmad i undervisningen", køkkenliv nr. 12, 2008.

Udvikling af innovative kompetencer gennem

X-Stream Learning

 

Inspirationsbesøg i Holland, Friesland College,

sept. 2008. 

SOSU-Nord

Etablering af samarbejde med Aberdeen College omkring fastholdelse af elever i uddannelse med fokus på elev-elev-støtte (tutorer)

Studierejse til Skotland, maj 2008. 

Odense Tekniske Skole

Finske "Skillsdemonstrations" - et praksiseksempel som bidrag til den danske debat om kvaliteten i praktikuddannelserne

Studierejse til Hämeenlinna i Finland, oktober 2008 

DEL 
Resultatformidling: se brochure Finske 'skills demonstrations'

Inspiration til nye vurderingskriterier og ny vurderingspraksis mht. innovation

Studierejse til Massachusetts, USA, juni 2008

DEL

Resultatformidling: se rapport

Emne Institution - [2008]
Receptionistteamets studietur til London
Hotel- og Restaurantskolen
Hvordan etableres en SKOLERADIO-station?

Research på et amerikansk universitet

DEL
Resultatformidling: Se rapport og http://www.lydunivers.dk/
Entreprenør-pædagogik og Entreprenør-kapabilitet

Århus Købmandsskole

 

Emne Institution - [2009]
Hvordan får vi de danske SOSU-uddannelser i konkurrence/World Skills

Inspirations- og udviklingsbesøg ved World Skills i Canada, september 2009
SoSu C
Cooperative Learning

Studietur til Manchester
Hotel- og Restaurantskolen + DEL

Resultatformidling: Se artikel "Skab samspil i undervisningen med Cooperative Learning"i Handelsskolen nr. 3, 2009

Fremme af kulturel forståelse mellem erhvervsskoler i Mellemøsten og Danmark

Rejse til Bahrain og Quatar

EUC Vest

Udvikling af nuværende uddannelser og af nye uddannelsestiltag inden for udvalgets område

Studietur til USA, Californien

Uddannelsesnævnet, Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet
Netværk for undervisere og elever på 6 nordiske erhvervsskoler

Researchrejse til Sverige og Norge
Syddansk Erhvervsskole og Københavns Tekniske Skole
Resultatformidling: Se rapport og Powerpoint
Emne Institution - [2009]
De baltiske tigres erhvervsuddannelser

At undersøge erhvervsuddannelser i Letland og Litauen med henblik på inspiration til dansk praksis
TEC Gladsaxe
Resultatformidling: se artikel i "Vejlederen", nr. 8, 2010: Fra pindsvin til baltiske tigre
Studietur til det finske mesterskab: Skills Tävlingar - Mästere 9-tävlingar

At få involveret vejlednings-indsatsen i det første fælles Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne (ultimo januar 2010). Inspiration fra Finland.

SkillsDenmark
c/o Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne

Kompetence og innovativ udvikling af malerafdelingen og tilhørende uddannelser

Deltagelse i den internationale dekorationsmaler-konference "Salon" i Versailles - Paris
Randers Tekniske Skole

Resultatformidling: se artikel i Danske Malermestre 06-07 2010 og artiklen 'Dekorationsmaleri i verdensklasse' i Randers Onsdag 24.11.2010
Social- og sundhedsuddannelse som inspiration for projekt i Ghana om hjemmepleje af ældre

Formalisere en aftale om praktikudveksling med ALLF og give eleverne en mulighed for at få dele af deres praktikuddannelse i Ghana
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Resultatformidling: se omtale i Jyllandsposten - viden.JP.dk
Konger, konflikter og dansk ældrepleje

Se omtale i FOA-bladet Fag og Arbejde, december 2009:
Assistentelever i Afrikansk praktik

Artikel i Midtjyllands Avis, 15.10.2009: 'Sosu-elever
i tropeheden' og 'Flere praktikanter af sted til Ghana'
 Emne  Institution - [2010]
Deltagelse i British Equine Veterinary Association Congress (BEVA kongres)

Hjemtage ny viden inden for hesteveterinærsygeplejerskers uddannelsesområde

Organia/HANSENBERG

Resultatformidling: se hjemmeside
Materialet er præsenteret for undervisere af (heste)veterinærsygeplejersker i Danmark
Finding Best Practice and creating Next Practice in Students TVstation

Studiebesøg hos Northeast Community College, Nebraska
Århus Købmandsskole

Resultatformidling: Se 
Videoafrapportering del 1:
http://www.youtube.com/user/aabusinesscollege#p/u/17/7yF8-o5UL1o
Videoafrapportering del 2: http://www.youtube.com/user/aabusinesscollege#p/u/16/nDj9BCnR2ik
Radioindslag fra USA: http://www.youtube.com/watch?v=v3morLrYAqQ
Artikel: On Air - på jagt efter en TV-station
Se omtale på Styrelsen for International Uddannelses hjemmeside

Udvikling af innovative kompetencer på erhvervsuddannelserne gennem brug af LEGO MINDSTORMS: Med særlig fokus på de bogligt svage elever

Deltagelse i "Summer LEGO Engineering Institute" Boston, USA 

Silkeborg Handelsskole
Resultatformidling: Se rapport

Social entrepreneurship i de danske erhvervsuddannelser

Studietur til USA

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)
Emne   Institution - [2010]
Gullasch, Dracula og EUD

Studierejse til Ungarn og Rumænien
TEC Gladsaxe

Resultatformidling: se rapport
Bilag 1: Ungarns uddannelsessystem
Bilag 2: Rumæniens uddannelsessystem
Bilag 3: Artikel ("Gullasch, Dracula og EUD")
Bilag 4: Fotos
Styrkelse af entrepreneurship og iværksætteri
 
Studietur til Canada
 Viden Djurs
Bedre fastholdelsesmodeller

- omplantning af finske modeller og metoder til danske forhold
 Skive Tekniske Skole
Den gode og lærende lærer

Studietur til New York
 EUC Nordvestsjælland


Nationalt Center for Erhvervspædagogik Professionshøjskolen Metropol